I see things that are not there — yet. Founder, Head of Sensemaking, pakt | holistic sensemaking agency
Image for post
Image for post

Serdar Paktin kişileri, toplumları, kültürleri, olayları, ihtimalleri yeni gözlerle gören ve göstermeye çalışan bir “anlamlandırıcı”.
Aynı zamanda kültürel içgörü ve yaratıcı strateji stüdyosu PAKT’ın da kurucusu olan Serdar Paktin ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. PAKT, küresel markalara yaratıcı iletişim stratejileri, kavramsal iletişim, konsept ve proje geliştirme ve içgörü üretimi konularında danışmanlık veriyor.

Image for post
Image for post

Nelerden Bahsettik?

Serdar Paktin ile Neler Konuştuk?


The future of marketing lies in implicit communication, which is highly related with sensory experiences. It’s time that we begin to think about how we can instil deeper emotions and meanings within a cultural context.

Image for post
Image for post
Photo by Alin Rusu on Unsplash

Çoklu duyusal deneyim, İngilizce ifadesiyle “multisensory experience” Türkiye’de daha sıklıkla duymaya başladığımız ve özellikle gastronomi alanını etkilemeye başlayan bir disiplin. Bundan sonra da, çok daha fazla duyacağız gibi görünüyor.​​

Image for post
Image for post
Image credit: iwsa.com.tr

With Covid-19, we are observing a variety of cultural codes and traditions, which were long gone, reviving all around the world. By making sense of their re-emergence, we may contemplate on how we might benefit from revival of old traditions in shaping the future. What are the opportunities behind resurrection of dead traditions?

Image for post
Image for post
Photo from Insider.com, by Associazione Buchette del Vino / Wine Window Association


I’d like to share a little personal story about how sensemaking works to understand a cultural system:

Image for post
Image for post
Photo credit: history.com

As Karl E. Weick puts forward in his book Sensemaking in…


Image for post
Image for post
Image credit: VPNoverview

Image for post
Image for post

Image for post
Image for post

Toplumsal değişim için anlatacağın hikaye samimi olmalı.


Image for post
Image for post
New York City under lockdown, source: aspeniaonline.it

“The true voyage of discovery consists not in seeking new lands but in having new eyes.” Marcel Proust

PART 1: In the face of Covid-19

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store